záznamy online přednášek

Newsletter AV ČR

vedaprozivot.cznakladatelství ACADEMIA

 

www.otevrenaveda.cz

 

Hledej v programu

Generální partner

Skupina ČEZ

 

Mediální partner

 

Česká televize

 

Partneři

 

Neuron

Partneři

Univerzita Karlova

Partneři

GE Aviation

Partneři

Bayer

Partneři

IBM

Partneři

EON

 

logofacebook-small.jpg

Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.

31.10.2014

 

Místo konání: Vídeňská 1083, Praha 4 Budova F
Datum a doba konání: PÁTEK 31. 10., 9:00–16:00
Kontakt:
Organizační záležitosti: Leona Krausová, tel.: 241 063 215, e-mail: office@img.cas.cz
Ing. Ilona Dita, tel.: 241 063 227, e-mail: ilona.dita@img.cas.cz
Odborné záležitosti: RNDr. Petr Dráber, DrSc., tel.: 241 062 468, e-mail: draberpe@img.cas.cz


Témata exkurzí
Prohlídka laboratoří, ukázky typických experimentů v oblasti molekulární genetiky, imunologie,
buněčné biologie, virologie, prohlídka posterů a diskuse k vybraným tématům.

 • Analýza nukleových kyselin na DNA čipech. Princip analýzy, rozdíly mezi celogenomovou expresní analýzou a genotypováním DNA. Pipetovací robot
 • Konfokální mikroskopie a průtoková cytometrie. Princip fluorescenční a konfokální mikroskopie. Získávání 3D mikroskopického obrazu pomocí konfokálního mikroskopu. Využití průtokové cytometrie
 • Ultrastrukturální tomografie buněk. Princip pokročilých metod příprav buněk a tkání
  pro elektronovou mikroskopii. Demonstrace tomografie buňky se značenými molekulami
 • Trypanosoma brucei brucei – kultivace a dlouhodobé uchovávání parazita způsobujícího spavou nemoc, prohlížení živé kultury pod mikroskopem a počítání v Burkerově komůrce
 • DNA – nosič dědičné informace. Co je to DNA. Ukázka vysrážení DNA z roztoku. DNA typizace
  a určení původu forem genů
 • Žírná buňka – ochránce i zabiják. Jedna z méně známých, ale důležitých buněk imunitního systému; jakou mají úlohu v alegiích, jak jsou důležité při ochraně organismu před infekcí,
  ale také jak jej mohou i zabít.
 • Nové technologie sekvenování DNA. Zájemcům budou vysvětleny principy sekvenování DNA klasickou Sangerovou metodou a budou seznámeni s novými technologiemi sekvenční analýzy,
  které umožňují rychlejší a levnější postup při studiu genomů a exprese genů nejrůznějších organizmů včetně člověka.
 • Transgeneze a studium mutantních modelů myší, jejich archivace (zamražování).
  Princip přípravy transgenní a „knockout“ myši, kryoprezervace embryí a spermií
 • Sledování vnitrobuněčných struktur pomocí fluorescenční mikroskopie. Jak lze pomocí fluorescenčních značek sledovat jednotlivé struktury uvnitř savčích buněk. Jak je možné sledovat dynamiku GFP-značených proteinů v živých buňkách
 • Mechanismy úniku nádorových buněk imunitní odpovědi. Vysvětlení principy úniku nádorových buněk imunitní odpovědi
  a popis metody analýzy imunitní odpovědi během růstu a terapie experimentálních nádorů
 • Hledání jehly v kupce sena. Zájemcům bude vysvětlen princip vyhledávání nových léků pomocí nejmodernějších technologií s vysokou propustností (high-throughput screening). Hledání chemických sloučenin, které by svými vlastnostmi překonaly současné léky, představuje náročný úkol. Svým rozsahem a složitostí jej lze přirovnat ke hledání jehly v kupce sena a bez využití nejmodernějších technologií je v podstatě neuskutečnitelný. Zájemcům představíme technologické zázemí a myšlenkové přístupy, které ve vyhledávání nových léků využíváme a mimo jiné i názorně předvedeme robotické zařízení, které je schopné zpracovat až stovky tisíc vzorků za den.
 • Ryby jako nástroj pro studium krvetvorby obratlovců. Zájemcům budou vysvětleny základní mechanizmy krvetvorby obratlovců a bude jim představen modelový organizmus Dánio pruhované (Danio rerio neboli zebřička) ze třídy ryb. Zájemci se dovědí o přednostech tohoto modelu v rámci studia obratlovčí krvetvorby a bude provedena exkurze do rybích chovů. Oddělení buněčné diferenciace disponuje mnoha liniemi transgenních zebřiček, které in vivo exprimují fluorescenčně značené proteiny v jednotlivých buněčných typech. Některé z těchto linií budou prakticky demonstrovány pomocí fluorescenčního stereomikroskopu. Dále budou zájemcům ukázány kompletně průhledné rybky linie „casper“ a bude jim vysvětlena možnost použití těchto mutant
  při výzkumu kmenových buněk.
 • Nebojte se smrti… přinejmenším té buněčné. Účastníkům bude osvětleno rozdělení, mechanismus aktivace a regulace buněčné smrti (apoptózy, nekrózy apod.) a role buněčné smrti
  jak při vývoji a přežití mnohobuněčných organizmů včetně člověka, tak při vzniku a terapii závažných civilizačních chorob (např. rakoviny či ischemických onemocnění). Význam tzv. programované buněčné smrti byl po dlouhou dobu podceňován, ale poznatky získané v průběhu posledních 50 let jednoznačně ukázaly, že buněčná smrt je pro přežití organizmu stejně důležitá jako buněčná proliferace či diferenciace. Zájemcům také ukážeme základní metodiky kultivace
  a manipulace s různými lidskými buněčnými kulturami.
 • Geneticky modifikované myši jako nástroj výzkumu rakoviny střeva. Zájemcům bude v krátké přednášce vysvětlena problematika rakoviny tlustého střeva a možnosti studia tohoto onemocnění
  na myším modelu včetně testování léčebných substancí. Dále bude následovat praktická prohlídka histologické laboratoře a vysvětlení procesu izolace tkání, zalití do parafínu, tvorby histologických preparátů a imunohistochemického barvení specifickými protilátkami. Zájemci budou mít možnost
  si některé části procesu sami vyzkoušet.
 • Buněčné dělení a rakovina. V krátké prezentaci budou zájemcům vysvětleny základní principy jaderného a buněčného dělení a jejich vztah ke vzniku rakoviny.


Pozn.: V případě početnější skupiny zájemců je nutná registrace.

 

Pokyny pro návštěvníky: Návštěvníci se při vstupu do budovy zapíší do prezenční listiny a budou uvedeni do přednáškového sálu. (Po celou dobu konání prohlídek bude k dispozici šatna.) Skupiny (10–15 osob) si vyberou (pokud možnosti dovolí) laboratoře, o jejichž prohlídku mají zájem, a budou
jim určeny časy jednotlivých prohlídek.
Přechody mezi laboratořemi budou zajišťovat průvodci.


Více informací o ústavu naleznete na www.img.cas.cz


5.9.2014